Du är här: Vår grundsyn

SiVs grundsyn i sammanfattning

• Sjukvårdspartiet i Värmland, SiV, grundar sig på demokratiska värden så som alla människors lika värde och respekt  för  den enskilda människans frihet och värdighet.

• Demokratin är samhällets hörnpelaren och ska värnas vid varje tillfälle. Medborgarinflytande och medbestämmande ska uppmuntras och främjas. Ett decentraliserat beslutsfattande är grunden för det samhälle SiV strävar efter.

• I tider med sämre ekonomi bör hälso- och sjukvården vara en prioriterad verksamhet, för att garantera välfärden för alla medborgare.

• Strävan efter både effektivitet och kvalitet i vården är nödvändig för att bedriva en rationell hälso- och sjukvård. Förändringar behövs i all verksamhet, men dessa måste vara väl planerade och ge avsedda effekter.

• Omorganisationer och omflyttningar inom Landstinget i Värmland ska konsekvensbeskrivas före beslut. Tillgångar och skattemedel riskerar att förslösas då förändringar genomförs utan att totalkostnaderna beaktas och redovisas. Sjukvården är 2000-talets stora fråga i strävan efter ett bevarat välfärdssamhälle. Idéer om fördelar med stordrift och centralisering får inte okritiskt ligga till grund för beslut.

• Länet får allt fler äldre som kräver ökade vårdinsatser samtidigt som det behövs en aktiv hälso- och sjukvård, väl fördelad i hela länet, också för de unga och yrkesarbetande. Landstinget i Värmland måste bygga upp en stabil ekonomi genom en framsynt planering.

• Staten fördelning av ekonomiska resurser till sjukvården måste öka.

• Landstinget i Värmland ska aktivt samverka med länsstyrelse och övriga statliga organ, kommuner, organisationer och näringsliv för att medverka till en framtidsinriktad utveckling i hela länet inom områden som t ex utbildning och infrastruktur och informationsteknologi.

• Utbildningarna inom vården måste uppehålla hög kvalitet och tillräckligt med volym för att möta de stora pensionsavgångarna som kommer om några år.

• Ett bra vägnät är en förutsättning för snabba och säkra sjuktransporter, samt en förutsättning för en god miljö och ett väl fungerande näringsliv i Värmland.

• Informationsteknologin bör tas till vara så att den rätt utnyttjad blir en tillgång för såväl tätort som glesbygd.